[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”4.2.1″][/et_pb_ds_breadcrumbs]

Stadgar

Stadgar för Danderyds Fotoklubb

Foto ovan: TORKEL NORDA

Stadgar för Danderyds Fotoklubb

org.nr: 802451-6190
Antagna i Danderyd den 14 mars och den 8 maj 2011

I. Uppgift och verksamhet

§1 Föreningens namn är Danderyds Fotoklubb, DFK. DFK är en självständig, opolitisk, religiöst obunden, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Danderyds kommun.

§2 Klubbens ändamål är att verka för fotografikonstens utvecklande och främjande samt att vara en samlingspunkt för fotointresserade i Danderyd med omnejd, amatörer såväl som professionella. Klubbens ändamål är även att skapa förutsättningar för och stimulans till fotografiskt bildskapande för dess medlemmar.

Klubbens målsättning är att:
– anordna minst sex regelbundna medlemsmöten med teman av fotografisk karaktär.
– anordna fotoutflykter.
– informera medlemmarna om aktuella utställningar i Stockholmsområdet.
-i god tid informera medlemmarna om aktuella möten via en kallelse.

§3 Klubben är öppen för alla intresserade som delar föreningens målsättning och är beredda att följa dess stadgar. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgiften, årsavgiften, och gäller per kalenderår. Nedsättning av årsavgift för familjemedlemmar och juniorer kan ske om årsmötet så beslutar. Hedersmedlemskap avgörs av årsmötet.

II. Årsmöte

§4 Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje betalande medlem har rösträtt, en röst, på årsmötet. Fullmakter accepteras.

Ordinarie årsmöte skall hållas senast i mars månad.

Extra årsmöte hålles om ordinarie årsmöte eller klubbens styrelse så beslutar. Revisorn kan också ensam påkalla extra årsmöte. Om minst en femtedel av klubbens medlemmar skriftligen yrkar på extra årsmöte, skall sådant hållas.

Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än dem för vilka det extra årsmötet blivit utlyst.

Tid och plats för ordinarie och extra årsmöte bestämmes av styrelsen. Kallelse tillsammans med dagordning för dessa skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar i förväg. Eventuellt inkomna motioner skall refereras i kallelsen med styrelsens yttranden och förslag till beslut.

§5 Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
a) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
b) Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet.
c) Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
d) Fastställande av dagordning.
e) Verksamhetsberättelse
f) Kassörens redovisning
g) Revisorns berättelse samt fastställande av balansräkningen.
h) Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
i) Styrelsen förslag till budget för innevarande verksamhetsår samt beslut om medlemsavgiftens storlek för nästa verksamhetsår..
j) Val av styrelseordförande.
k) 1) Beslut om antalet övriga ledamöter för en tid av ett eller två år
2) Val av övriga styrelseledamöter.
l) Val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
m) Val av övriga funktionärer såsom t.ex. klubbmästare och tävlingsansvariga.
n) Val av valberedning.
o) Behandling av ärenden som väckts genom motion. Ärendenas art skall framgå av den utskickade dagordningen.
p) Behandling av ärenden som styrelsen förelägger årsmötet. Ärendenas art skall framgå av den utskickade dagordningen
q) Övriga ärenden

Vill medlem ställa förslag till årsmötet (motion) skall detta skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Beslut får ej fattas i ärenden som ej står på den utskickade dagordningen (t.ex. under punkten övriga ärenden) Vid extra årsmöte skall punkterna a)-d) vara med på dagordningen

III. Styrelse, räkenskaper m.m.

§6 Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, klubbens beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt 7 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter avgörs av årsmötet i samband med val till dessa poster. Styrelsen fördelar posterna vice ordförande, sekreterare, vicesekreterare samt kassör inom sig.

Styrelsen skall hålla minst två protokollförda sammanträden per år. För att styrelsen skall vara beslutsmässig måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Ordföranden justerar styrelsemötesprotokollen. Vid styrelsemöte äger (efter särskild kallelse av styrelsen) revisorer, medlem eller annan sakkunnig person närvara, men endast med yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen äger rätt att adjungera en person som styrelseledamot under innevarande verksamhetsår. Styrelsen skall närvara vid årsmötet. Arvoden till styrelsen utgår ej.

§7 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§8 Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Kassören skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorn för granskning senast den 10 februari. Styrelsen är ansvarig för den tid den är vald, som regel från årsmöte till årsmöte.

IV. Uteslutning m.m. av medlem

§9 Medlem som efter ordinarie inbetalningsanmaning och en påminnelse inte betalat medlemsavgiften, stryks den 1 juli ur medlemsregistret.

§10 Medlem som skadat klubben eller motarbetat klubbens syften kan uteslutas enligt beslut av ordinarie eller extra årsmöte. Medlemmen skall vid medlemsmöte beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen försvara sig. Minst 4/5 av de avgivna rösterna skall bifalla förslaget om uteslutning.

V. Stadgeändring, upplösning m.m.

§11 Ändring av stadgarna kan ske om ordinarie årsmöte samt ett minst 1 månad senare hållet medlemsmöte, med två tredjedels majoritet, så beslutar.

§12 Klubben kan upplösas om två tredjedels majoritet härför erhålles på ett ordinarie årsmöte samt på ett minst 3 månader senare hållet extra årsmöte. Vid klubbens upplösning skall dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt. Eventuellt överskott tillfaller sammanslutning eller organisation med fotografikonstens främjande som mål. Beslut om tillgångarnas fördelning skall fattas i samband med det slutliga beslutet om klubbens upplösande.