070-855 38 00

foto@danderydsfotoklubb.se

Stadgar

Stadgar för Danderyds Fotoklubb

org.nr: 802451-6190
Antagna i Danderyd den 14 mars och den 8 maj 2011
Foto ovan: Torkel Norda

I. Uppgift och verksamhet

§1 Föreningens namn är Danderyds Fotoklubb, DFK. DFK är en självständig, opolitisk, religiöst obunden, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Danderyds kommun.

§2 Klubbens ändamål är att verka för fotografikonstens utvecklande och främjande samt att vara en samlingspunkt för fotointresserade i Danderyd med omnejd, amatörer såväl som professionella. Klubbens ändamål är även att skapa förutsättningar för och stimulans till fotografiskt bildskapande för dess medlemmar.

Klubbens målsättning är att:
– anordna minst sex regelbundna medlemsmöten med teman av fotografisk karaktär.
– anordna fotoutflykter.
– informera medlemmarna om aktuella utställningar i Stockholmsområdet.
-i god tid informera medlemmarna om aktuella möten via en kallelse.

§3 Klubben är öppen för alla intresserade som delar föreningens målsättning och är beredda att följa dess stadgar. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgiften, årsavgiften, och gäller per kalenderår. Nedsättning av årsavgift för familjemedlemmar och juniorer kan ske om årsmötet så beslutar. Hedersmedlemskap avgörs av årsmötet.

II. Årsmöte

§4 Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje betalande medlem har rösträtt, en röst, på årsmötet. Fullmakter accepteras.

Ordinarie årsmöte skall hållas senast i mars månad.

Extra årsmöte hålles om ordinarie årsmöte eller klubbens styrelse så beslutar. Revisorn kan också ensam påkalla extra årsmöte. Om minst en femtedel av klubbens medlemmar skriftligen yrkar på extra årsmöte, skall sådant hållas.

Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än dem för vilka det extra årsmötet blivit utlyst.

Tid och plats för ordinarie och extra årsmöte bestämmes av styrelsen. Kallelse tillsammans med dagordning för dessa skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar i förväg. Eventuellt inkomna motioner skall refereras i kallelsen med styrelsens yttranden och förslag till beslut.

 FOTO: TORKEL NORDA

Om klubben Stadgar